20210421 093052 

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 
โดยฝึกอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก