S 155566093

การประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting มายังห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6