วันที่  21 พฤษภาคม  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1  ของสมาชิกสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จำกัด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก