1626307639748

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564

...นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากจัดทำคลิปวิดีโอ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ (ครู ก. และครู ข.)" พื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้แก่นางสาวปริณดา โอจันทร์ (ครู ก.) และนางดอกไม้ สิงใส (ครู ข.) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2564
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6