แจ้งข่าว ! สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มีแผนการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตรการปฎิบัติการทางเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

                                                            * หลักสูตร ฟาร์มสุกร       วันที่ 28 ธันวาคม 2563                 แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

                                              * หลักสูตร ฟาร์มสุกร       วันที่ 22 ธันวาคม 2563                 ตรวจสอบรายชื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

                                              * หลักสูตร ฟาร์มไก่เนื้อ   วันที่ 23 ธันวาคม 2563                  ***  แจ้งความประสงค์  ส่งใบสมัคร

                                              * หลักสูตร ฟาร์มโคเนื้อ   วันที่ 24 ธันวาคม 2563                  ***   ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรม

                                              * หลักสูตร ฟาร์มไก่ไข่     วันที่ 25 ธันวาคม 2563                        ** ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม**