วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต ดำเนินการโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น  ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ และอำเภอศรีสำโรง ร่วมด้วย ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป