หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด ( ปศุสัตว์ OK )

ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6