วันที่ 21 มีนาคม 2562 กรมปศุสัตว์ โดยสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง,ด่านกักกันสัตว์ตาก ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก OIE ในวันที่สอง เพื่อตรวจประเมินมาตรการการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ และโรค PPR ในแพะ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โดยการตรวจประเมินในวันนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ,ฟาร์มผู้เลี้ยงแพะ ,ตลาดนัดค้าโค-กระบืออำเภอแม่สอด ,คอกกักสัตว์นำเข้าระหว่างประเทศ คอกกักสัตว์วังแก้ว และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เสร็จแล้วจึงไปเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับสถานที่รวบรวมไข่ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยอยู่ในอำเภอท่าตะโก 1 แห่ง และในอำเภอบรรพตพิสัย 1 แห่ง พร้อมเก็บตัวอย่างไข่ส่งห้องปฏิบัติการ, ได้ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อม ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดเพื่อขอรับการตรวจรับรองศูนย์รวบรวมไข่ GMP ที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการได้รับการรับรอง GMP จะเป็นระบบที่ทำให้มีการขนส่ง การเก็บรักษาไข่ให้คงคุณภาพกระทั่งถึงผู้บริโภค

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงการจัดการฟาร์มโคนม หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปปฏิบัติ ปรับปรุงฟาร์มและขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ต่อไป การฝึกอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ นำโดยหมอวิภาพร เฟื่อฟุ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และทีมงาน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์พาหะโรคพิษสุนัขบ้า(สุนัข-แมววัด)ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำวัวทองวดี อ.เมือง จ.สุโขทัย ผลการดำเนินการ ดังนี้ ผ่าตัดทำหมันสุนัข ทั้งหมด 43 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 17 ตัว และเพศเมีย 25 ตัว

เนื้อหาอื่นๆ...