วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์สัญจรครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพาณิช ปศุสัตว์เขต 7 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม และหน้าที่ สคบ. กรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์สัญจรครั้งที่ 5/2561 เป็นวันที่สอง โดยมีนายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพาณิช ปศุสัตว์เขต 7 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก พร้อมเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อหล่อพระพุทธรูปประจำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลก โดยนายธีระ นววิภาพันธ์นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ตรวจต่ออายุใบรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP ) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ศูนย์คัดไข่พิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดย นายชัยนาท แสนยศผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยนางสาวมนต์วจี ชูดวง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจต่ออายุใบรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP ) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ศูนย์คัดไข่เพชรบูรณ์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายกิตติ รักสิการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตรวจต่ออายุใบรับรอง (GMP ) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาอื่นๆ...