1617588325290

    วันที่ 1-2 เมษายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 บูรณาการติดตามประเมินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการทำ Quick Survey และสรุปผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

     -​ ประชาชนยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำให้การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคยังไม่ครอบคลุม
     -​ ประชาชนไม่ทราบถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันการถูกสุนัขกัด (คาถา 5 ย)
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6#

1617247921626 

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

1617195587998
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลกเข้าตรวจรับรองการขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พัก
ซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาพิษณุโลก 
       ผลการตรวจ ผ่านการประเมิน แบบมีเงื่อนไขโดยให้เพิ่มป้ายบ่งชี้ซากสัตว์ในห้องแช่แข็ง และปรับปรุงสภาพพื้นห้องแช่แข็งที่มีการชำรุด

1617183874464 

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 9 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1617072897241

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ( 771 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก