19855

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด เข้าคัดเลือก ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) อำเภอน้ำปาด ของนายคำหล้า ค่ายคำ และติดตามงานโครงการ ธคก. ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

S 25002495

“ตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามงานในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์”

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานโดย : นายบรรณรต ศรีประวัติ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

69136

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ​เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามสถานะโค อัพเดทประวัติโค และออกใบประวัติ"

วันที่​ 31 กรกฎาคม​ 2563​ สุรพล​ ธัญญเจริญ​ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ฟาร์มสีนวล ชื่นอุรา ฟาร์มประมวล สิงห์เปี่ยม เพื่อติดตามสถานะโค และอัพเดทประวัติโค จากนั้นออกใบประวัติให้แก่ฟาร์มจำลอง สอนศรี จำนวน 4 ตัว"

รายงานโดย​ นางสาวเจนจิราพร​ สอนทอง​ หน่วย​ HHU​ ศรีเทพ​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6

69144

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ​เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อตัดเขา ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และติดตามอาการโคที่เป็นแผลที่เต้านม"

วันที่​ 3 สิงหาคม 2563​ สุรพล​ ธัญญเจริญ​ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
-ฟาร์มสมเจตน์ ต่ายเถาว์ เพื่อตัดเขา จำนวน 1 ตัว
-ฟาร์มทองใบ ทองสุขดี เพื่อฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และติดตามอาการโคที่เป็นแผลที่เต้านม จำนวน 1 ตัว

รายงานโดย​ นางสาวเจนจิราพร​ สอนทอง​ หน่วย​ HHU​ ศรีเทพ​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6

235921

“หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์หล่มสัก เข้าฟาร์มเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระ"

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มฟาร์มทรงพล ศีตะโกเศศ
เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี
เข้าฟาร์มบุญหนา คำเขิน
เก็บตัวอย่างเลือด 15 ตัวอย่าง และอุจจาระโค 15 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


รายงานโดย : นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง หน่วย HHU หล่มสัก

เนื้อหาอื่นๆ...