วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ประชุมการตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก และประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการสื่อสารความเข้าใจ กรอบความร่วมมือ ข้อตกลง ในการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เกิดผลลัพธ์ สร้างอาชีพ และรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ,ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้ให้การต้อนรับคณะของท่านรัฐมนตรี และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม web conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

203623

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบึงกอก ซึ่งเป็นตัวแทนในระดับเขต 6 เพื่อคัดเลือกในระดับกรมปศุสัตว์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการนี้ นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางระกำ และนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วย โดยมีการนำเสนอผลงานเด่นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการลงพื้นที่เพื่อดูผลงานเด่นเชิงประจักษ์ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 มกราคม 2563 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายพนม มีศิริพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายและสรุปการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...