วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส เพื่อ ประชาสัมพันธ์การทำงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และตัดยอดการรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

วันที่ 15 มกราคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์เปิดใหม่ ร้านหมอฝ้ายรักษาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการมีมติผ่านการตรวจ

วันที่ 15 มกราคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยผสมเทียมเพื่อยกระดับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรที่ใช้บริการผสมเทียมในพื้นที่อ.ทัพทัน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00น. ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN Confernce) เรื่องการสำรวจสุกรแม่พันธุ์  โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน 

วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การซ้อมแผนการควบคุมโรคและประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา นำแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มาปฏิบัติซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค และสามารถประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการสัมมนาจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์เขต รวม 35 คน

เนื้อหาอื่นๆ...