วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Diary Field Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในภาพรวมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนม และให้บริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกร

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธฺุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง (กระบือ) ณ "บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย" ของนายสมบัติ  ทำละเอียด  53 ม.1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยนายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโคเนื้อเป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกฯ  ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและปศุสัตวฺอำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกดังกล่าว

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธฺุดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ (โึคเนื้อ) ณ "ปิยะพงษ์ฟาร์ม" นายปิยะพงษ์  ฉัตรจินดารัตน์  32 ม.10 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  โดยนายวุฒิพงษ์ อืนทรธรรม  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโคเนื้อเป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกฯ  ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และปศุสัตวฺอำเภอไพศาลี  ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกดังกล่าว

วันที่ 12 - 14  มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเชื้อดื้อยา เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อจัดทำฟาร์มปลอดและลดการใช้ยาในฟาร์มเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศเรื่องลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ณ ห้องประชุม1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และความเสี่ยงของโรคไข้หวัดนกสำหรับระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก ปี2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 คน