วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านเกษตร
ผ่านระบบทางไกลออนไลน์(Web Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์
โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (COVID-19)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ,ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ,ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
,เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.การดำเนินการโครงการ ธคก.
3.การพัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์
4.โครงการอาสาปศุสัตว์
5.การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น
6.การเก็บตัวอย่างซากนกส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
7.การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
8.การดำเนินการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
9.การดำเนินงานของหน่วย HHU
10.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก

2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย สพ.ญ. เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

และ น.สพ. พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ร่วมติดตามงานโครงการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1.ติดตามสถานะโคแม่พันธุ์

2.ติดตามสถานะลูกเกิด

3.แก้ไขปัญหาการผสมติดยาก

ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

3

 

วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการ ตรวจติดตามและนิเทศงานคอมพาร์ทเมนต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ เรื่องการประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์

 และตรวจติดตามกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม ในฟาร์มสุกร ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (COVID-19)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.การดำเนินการโครงการ ธคก.
3.การพัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์
4.โครงการอาสาปศุสัตว์
5.การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น
6.การเก็บตัวอย่างซากนกส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
7.การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
8.การดำเนินการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
9.การดำเนินงานของหน่วย HHU
10.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพิเศษ จังหวัดกำแพงเพชร ในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

2