วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ของวัดคุณพุ่ม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำการปรับปรุงฟาร์ม ตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และสนับสนุนหญ้าแห้งอัดก้อนสำหรับไว้เป็นอาหารสัตว์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

266297

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมประชุมการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  แบบการฝึกเชิงปฏิบัติการรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEX) โดยมีนายศีลธรรม​ วราอัศวปติ​ ปศุสัตว์เขต​4​ เป็นประธานเปิดการประชุม​ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม  โดยการฝึกมุ่งเน้นการทดสอบหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และคณะ ร่วมกันจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเสบียงอาหารสัตว์ ณ อาคารพอเพียงบ้านในห้วย ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 
ซึ่งในการประชุมได้แนะนำการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมและการพัฒนาฟาร์มโคนมให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งแนะแนวทางการปลูกข้าวโพดเพื่อใช้สำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบที่ใช้สำหรับโคนมในฟาร์ม และได้มอบการยาฆ่าเชื้อ น้ำยาชุบเต้านม ผ้าเช็ดเต้านม ฯลฯ เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง ยังยืนต่อไป

S 9158817

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดควายยักษ์ หลายรุ่น การประกวดปั้นควาย การวาดรูปควาย และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ และอื่นๆ
 “ควาย” เดิมเป็นสัตว์ป่าเหมือนสัตว์ทั่วไป  สัญชาติญาณเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถฝึกฝนทำให้เชื่องได้ มีความผูกพันกับมนุษย์มาแต่สมัยดึกดำบรรพ์  จากหลักฐานภาพเขียนก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฎภาพควาย ปลา และสัตว์ป่าบางชนิด เขียนอยู่ตามถ้ำต่างๆ โดยทั่วไป แสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาแต่ก่อนประวัติศาสตร์
 ในประเทศไทย “ควาย” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ประกอบกับภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ในเขตราบลุ่ม เหมาะกับอาชีพด้านเกษตรกรรม ควายจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรม การขนส่ง และการคมนาคม แม้แต่ในสงครามยังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้กับเหล่าศัตรู เช่น การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน ดังนั้น คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่า “ควาย คือ วิถีชีวิตของคนไทย เป็นสมบัติของชาติไทย” สอดคล้องกับที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนบททำขวัญควายและภูมิปัญญาการเลี้ยงควายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2553
จากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยจากที่เคยใช้ควายไถนา คราดนา ลากเกวียน และนวดข้าว เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรทดแทน ทำให้บทบาทของควายในวิถีชีวิต และจำนวนของควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันอังคารที่  7 มีนาคม  2560 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่  4 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และเป็นวันที่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่  14 พฤษภาคม  2523  ซึ่งกรมปศุสัตว์และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยมาโดยตลอด
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของวันอนุรักษ์ควายไทย กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ทุกๆภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าประโยชน์ และให้ความสำคัญของควายไทย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ