1632128548339
วันที่ 20 กันยายน 2564 ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง และตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
          ในการนี้ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบนโยบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงมอบอาหารสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และแร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 60 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

3 

วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ นมโรงเรียน อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และตรวจติดตามการรับรองสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมศรีนคร และศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1631867287589 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2021 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และทำหมันสุนัข 6 ตัว แมว 23 ตัว ณ วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1631867729211

วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจคุณสมบัติเกษตรกร และระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ธคก. โดยมีนายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ พัฒนาการอำเภอชาติตระการ  ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านลาดเรือ และติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  พร้อมกันนี้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสีตว์เขต 6

1
วันที่ 17 กันยายน 2564 
         ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

เนื้อหาอื่นๆ...