วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 18 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 นายพนม  มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (FTA) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการที่ 17 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย และหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมออกบูธร้านสเต็กกรมปศุสัตว์ “Livestock Farm Outlet” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาด 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 - 22.30 น. ณ งานกาชาด2562 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มี ศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต โดยมีผู้ตรวจราชการที่ 17 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...