วันที่ 10-11  ตุลาคม 2562  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นำโดย นายไกรแก้ว คำดี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน ในพื้นที่ อ.บึงนาราง อ.โพทะเล จ.พิจิตร จำนวน 3 ฟาร์ม และในพื้นที่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 ฟาร์ม ผลการตรวจประเมิน พบว่า ▪ผ่านการรับรอง จำนวน 3 ฟาร์ม       ▪ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ฟาร์ม เนื่องจาก อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างซีรั่มสุกร เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ NSP (non-structural proteins)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ลงพื้นที่วางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านจะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมในฟาร์มโคอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ประชุมการจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เพื่อวางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการจัดโครงการฯ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเป็นพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก จังหวัดตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องส่งมอบนมให้เด็กนักเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

เนื้อหาอื่นๆ...