วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา พัฒนาเครือข่ายสร้างมูลค่าสินค้าโคเนื้อเพื่อรองรับการค้าเสรี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU) ศรีเทพ ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอศรีเทพเพื่อพัฒนาปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ประเทศเมียนมาร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยด่านกักกันสัตว์ตาก และกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ซึ่งการฝึกอบรมเป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้รับคำขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างดี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  เจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) หล่มสักเข้าร่วมปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy field day) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก  และตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ และแนะนำด้านการจัดการอาหารโคนม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตาก จังหวัดตาก