วันที่ 21 มกราคม 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม อ.ส.ค.โพทะเล เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนม พื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร และ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ได้แก่
-มานิตย์ฟาร์ม
ตัดแต่งกีบโค จำนวน 3 ตัว ตรวจเช็คระบบรีดนมพร้อมปรับแรงดันและจังหวะหัวใจเครื่องรีดให้เหมาะสม ล้วงตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์ จำนวน 2 ตัว พร้อมแนะนำการฉีดวิตามินเพื่อบำรุงระบบสืบพันธฺุ์
-ทองใบฟาร์ม
แนะนำการปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ทั้งการจัดการฟาร์ม การจัดการตัวโค การจัดการอาหาร การจัดการรีดนม และการป้องกันโรคต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เข้าเยี่ยมฟาร์มกิตติ สีดา และฟาร์มทองสุข จันทร์จักร ปรับฐานข้อมูลโคให้เป็นปัจจุบัน ติดตามลูกเกิดและขึ้นทะเบียนโค เก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์ม แนะนำการจัดการอาหารโครีดนม และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธ์ุในโคนม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับ สนง.ปศอ.กงไกรลาศ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบถังรวมของศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ส่งตรวจคุณภาพน้ำนมดิบทางจุลชีววิทยา และเข้าฟาร์มเกษตรกรโคนม พื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้แก่
-ฟาร์มประเสริฐ มะปราง
ปรับปรุงประวัติโค แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม แนะนำการแกว่ง CMT เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบ และแนะนำการฉีดวิตามินบำรุงระบบสืบพันธฺุ์แม่โคหลังคลอด
-ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ
ปรับปรุงประวัติโค แนะนำการจัดการอาหารข้นให้ระดับโปรตีนเหมาะสม แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาโคผสมติดยาก ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคไม่กลับสัดหลังคลอด จำนวน 1 ตัว พร้อมแนะนำการฉีดวิตามินเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
- ฟาร์มสมัย ฉันทนิตย์ ร่วมกับส่วนพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม พบผลโปรตีน และ SNF ต่ำ จึงได้แนะนำให้ปรับเปอร์เซ็นโปรตีนในอาหารข้นที่ใช้จากเดิม แบ่งกลุ่มโคคลอดใหม่ และหาแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีมาใช้เสริมจากการใช้ฟางเป็นหลัก ตรวจสอบความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม แนะนำการล้างทำความสะอาดที่ถูกต้อง การเตรียมแม่โคก่อนเข้ารีด เพื่อลดปัญหาผล MB ต่ำ และแนะนำการรักษาลูกโคป่วย
- ฟาร์มนันทนา ประมาณ แนะนำการจัดการอาหาร การสำรองอาหารหยาบ เน้นย้ำสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี ติตตามการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเตรียมยื่นขอต่ออายุมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคนม และปรับปรุงข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเพาะเชื้อจุลิทรีย์ ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เข้าเยี่ยมฟาร์ม
- ฟาร์มฟองแก้ว นันนวน
- ฟาร์มมานะ นันนวน
- ฟาร์มจักพงษ์ ศรประสิทธิ์ 
- ฟาร์มณัฐพล สมิจิตร 
- ฟาร์มเอกชัย เวฬุมาศ
ให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์(ไม่กลับสัดหลังคลอด) จำนวน 1 ตัว เก็บข้อมูลต้นทุน แนะนำการจัดการอาหาร เนื่องจากพบโคในฟาร์มส่วนใหญ่ผอม จึงแนะนำให้หาแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี
และเสริมอาหารจำพวกพลังงาน แนะนำการสำรองอาหารหยาบให้มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปี เน้นย้ำสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี เพื่อลดปัญหาผล MB ต่ำ ให้ความรู้เรื่องโรคที่สำคัญในโคนม และปรับปรุงระบฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต6