วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ออกติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง
บ้านด่านลานหอย และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปี 2563

23

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามแผนโครงการ Mobile Lab ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มทองเจือ และกรุณาฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มTetracycline, ตรวจวัดความชื้น และตรวจหาอะฟาทอกซิน ผลการตรวจ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ, ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และไม่พบอะฟาทอกซิน

2.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จากฟาร์มสุกรขุน จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจำนวน 40 ตัวอย่าง ผลคือ  ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 40 ตัวอย่าง

ณ. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และฟาร์มสุกรขุนในเขตพื้นที อำเภอ  เมือง อำเภอ กงไกรลาศ และ อำเภอ ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้     

  1. ฟาร์มเพลิน แมลงภู่ เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการอาหารโคนม และเข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 6 ตัว
  2. ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ เข้าตรวจโคขาเจ็บ จำนวน 2 ตัว

12

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย จากนั้นเข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศและอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้
       1. ฟาร์มคำเลี่ยม  แสนสมพงษ์ เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการอาหารโคนม และตรวจท้องแม่โคนม
จำนวน 2 ตัว
       2. ฟาร์มสายชล แป้นเมาส์ เข้าให้คำแนะนำด้านอาหารโคนม แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 2 ตัว ตรวจท้อง จำนวน 2 ตัว
       3. ฟาร์มโกมินทร์ ฮุยเขียว เข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 3 ตัว ตรวจท้อง 2 ตัว
       4. ฟาร์มชุมพงษ์ วงษ์อินทร์  เข้าให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 2 ตัว ตรวจท้อง 1 ตัว

1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะ
การระบาดของโควิด-19 (COVID-19)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.การดำเนินการโครงการ ธคก.
3.การพัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์
4.โครงการอาสาปศุสัตว์
5.การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น
6.การเก็บตัวอย่างซากนกส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
7.การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
8.การดำเนินการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
9.การดำเนินงานของหน่วย HHU
10.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

S 14090587

22