4 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก สำนักงาน อสค.ภาคเหนือตอนล่าง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ จัดกิจกรรม Kick off หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย ในพิธีเปิดและปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ แนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และป้องกันโรคภายในฟาร์ม แก้ไขปัญหาคุณภาพผลผลิตสัตว์ รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ จำนวน 10 ฟาร์ม โคนมได้รับบริการทั้งสิ้น 379 ตัว ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 4 เวลา 13.30 น ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม กรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2564 โดยใช้รูปแบบการประชุม ผ่านทาง Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
 

1
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าดำเนินโครงการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness; AHS) เพื่อขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ โดยเจาะเลือดม้า จำนวน 9 ตัว ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพม้า การป้องกันโรค AHS การกำจัดแหล่งพาหะแมลงดูดเลือด และการจัดการอาหาร ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงดูดเลือดและน้ำฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค
         จากนั้นปฏิบัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มอนุศักดิ์ อ่อนปาน และฟาร์มประเชิญ บุญเรือง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้คำแนะนำการจัดการอาหาร แนะนำสุขศาสตร์การรีดนม แนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคภายในฟาร์ม ให้บริการถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงดูดเลือดและน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
         ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์กระบือป่วย-ตายของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรพร้อมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรค การรักษาสัตว์ป่วย รวมถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่
         ในการนี้ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบนโยบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงมอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป
------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม การเก็บน้ำนมที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

More Articles ...