วันที่ 18-20 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สุกรขุน) ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และตรวจติดตามการฝังไมโครซิฟที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่างและการดูแลสุขภาพกระบือที่ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของชมรม/เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ในปีงบประมาณ 2562  โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด  ระดับเขต ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต  ระดับจังหวัดและเลขานุการชมรมผู้เลี้ยงแพะระดับจังหวัด

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดย มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธาน

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ,ผู้อำนวยการส่วนมาตรการปศุสัตว์,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์,ผู้อำนวยการศูนย์ผสมเทียมฯ พิษณุโลก,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานโครงการต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร,ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
ในการตรวจราชการครั้งนี้ ได้มาติดตามการปฏิบัติงานตามงานและโครงการดังนี้
1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1.1 โครงการเพิ่มทีกษะอาชีพให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
1.2 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด่านการเกษตร
2.งานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,Smart Farmer ,Zoning by Agri-map , การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ,โครงการเกษตรอินทรีย์ ,โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ,โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน,โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
3.งานโครงการของกรมปศุสัตว์ อาทิเช่น การพัฒนาสินค้าเกษตร GFM และ GAP ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ,โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต้นแบบ

วันที่ 17 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ตำบลผ่ขวาง ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง, ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน, ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ราย

More Articles ...