วันที่ 14 มกราคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ซึ่งเน้นย้ำในการดำเนินงานต้องให้เป็นไปตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบึงบัว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

วันที่ 11 มกราคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ตรวจประเมินสมรรถนะหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ และตรวจติดตามภายในของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและฟาร์มเมืองพลบรีดเดอร์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 มกราคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วม กับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ตรวจรับรอง สถานภาพ ฟาร์มปลอดโรค ปากและเท้าเปื่อย ในสุกร ในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอเมือง จำนวน 4 ฟาร์ม

วันที่ 11 มกราคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายไกรแก้ว คำดี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อรับการตรวจประเมินจากผู้แทนสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 9 มกราคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายไกรแก้ว คำดี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินส่วนราชการและผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปี 2561 และชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการและผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปี 2562 โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม