วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศและหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สนง.ปศอ.โพทะเล และหน่วยผสมเทียมโพทะเล ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 1/2564 พื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร จำนวน 17 ฟาร์ม จำนวนโคนมที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 381 ตัว และเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับ FMD Titer วันที่ 120 ของการฉีดวัคซีนรอบ 3/2563 จำนวน 14 ตัว พร้อมฉีดวิตามินบำรุง
🐄รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

 

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า เยี่ยมฟาร์ม แนะนำการเตรียมฟาร์มตามโครงการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2563 ติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ประชุมร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ และรักษาสัตว์ป่วย"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุรีรัตน์ ศิริสัมพันธ์ ปรับฐานข้อมูลโคนม แนะนำการเตรียมฟาร์มและเตรียมเอกสารเพื่อตรวจประเมินในโครงการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2563 แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบส่วนขององค์ประกอบน้ำนมดิบ (Total solids) และส่วนของเกรดน้ำนม ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ที่สหกรณ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร แนะนำการเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ ประชุมร่วมกับผู้จัดการเรื่องการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด และให้บริการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 2 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และหน่วย HHU กงไกรลาศ ปฏิบัติงานดังนี้
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปสุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 11 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ มอบวิตามิน และมอบยาถ่ายพยาธิ โรงเรียนตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน 
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดทองคำอิง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) หล่มสัก เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ 

         - ฟาร์มพิเชษฐ จันทร์สอน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อมูลต้นทุนและคุณภาพน้ำนมดิบ พบว่า SCC สูง จึงเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขพบว่าอุปกรณ์และแรงลมเครื่องรีดนมมีปัญหา และเป็นฟาร์มใหม่เจ้าของฟาร์มไม่ชำนาญในการรีดนม จึงได้ทำการปรับแก้ไขเครื่องรีดนมให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน และสอนวิธีการรีดนมที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร และเน้นย้ำให้แกว่ง CMT รายตัว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเต้านมอักเสบเรื้อรัง จากนั้นทำการบริการติดเบอร์หูและแขวนป้ายคล้องคอโคทั้งหมด 52 ตัว และเน้นย้ำมาตรการของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
รายงานโดย นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง 
หน่วย (HHU) หล่มสัก
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

More Articles ...