S 10526763

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานโครงการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ในระดับจังหวัด​ รูปแบบเฉพาะหน้าที่​ (Functional​ Exercise) และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในโครงการฯ นี้ผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ได้แก่ เจ้าหน้าจากกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรและโรงฆ่าสัตว์
ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.พิจิตร

379184

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และสพ.ญ.อารัมภีร์ อุทาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI17 ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 ฟาร์ม

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มโคนม (key farm) และจัดทำข้อมูลเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (young dairy farmer) ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ เข้าร่วมดำเนินงานฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมโครงการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระดับจังหวัด และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ซีพี เบทาโกร สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ ทหาร กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

More Articles ...