506 094843
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.15 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เป็นประธานในการประชุมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติและรับฟังนโยบายในการปฎิบัติของท่านปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ( เพื่อเป็นการปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ได้ทำการประชุมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line )

1620021587091.

วันที่​ 3​ พฤษภาคม​ 2564​ นายเทวัญ​ รัตนะ​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์​การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า​  ผ่านการประชุมแบบออนไล์ (Zoom) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การเคลื่อนย้าย​ ตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์​ ตามหนังสือที่​ กษ 0610.07/ว​ 8945  ลงวันที่​ 24​ มีนาคม​ 2564​ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​ ด่านกักกันสัตว์​ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์​ภาคเหนือตอนล่าง​ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน​ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน​ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสุขุม​ สนธิพันธ์​ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์​ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์​ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม

20210429 093935 

วันที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1620011725533. 

วันที่ 30 เมษายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เข้าปฏิบัติงานฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 5 ฟาร์ม และเข้าเยี่มฟาร์มประภาศรี เนี่ยมแก้ว เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทดสอบโครงการประเมินระดับความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
(Day 30) รอบ 2/2564 แก้ไขปัญหาโคเจ็บกีบ(แต่งกีบ) จำนวน 2 ตัว เจาะเลือดและรักษาโคป่วย 1 ตัว
แนะนำการจัดการด้านอาหาร สุขศาสตร์การรีดนมที่ดี การจัดการโคก่อนและหลังคลอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

S 155566093

การประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 23 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
ประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting มายังห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6