วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562 ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุม "แนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์และการควบคุมโรคระบาดสัตว์"  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการใช้ชีวภัณฑ์สัตว์ และชี้แจงแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ให้กับปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ นำไปเป็นทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และ สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย สัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจรับรอง สถานภาพฟาร์มปลอดโรค brucella ในแพะ แกะ ในพื้นที่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เกษตรกรผ่านการรับรอง ทั้งสิ้นจำนวน 16 ราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของกรมปศุสัตว์ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวากฐินพระราชทานดังกล่าวด้วย ณ วัดสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายไกรแก้ว คำดี ผู้อำนวยการการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

More Articles ...