วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ในการนี้ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อติดตามการปฎิบัติงานโดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปสุสัตว์เขต ๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรือง การขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลงาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข และรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2562​ นายพนม​ มีศิิริพันธุ์​ ปศุสัตว์​เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานด้านสุขภาพสัตว์ ปี​ งบประมาณ​ 2563​ โดยมีนายชัยวัฒน์​ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์​ เป็นประธานการประชุม​ ณ​ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ​ ตึกอำนวยการ​ กรมปศุสัตว์​ กรุงเทพฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

More Articles ...