ปศุสัตว์เขต 6 นายพนม มีศิริพันธุ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ # 
    วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. 
    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1–9 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
    1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ ที่นำสัตว์ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ 
    2. ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดย ครม. มีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการดำเนินการประกอบด้วย 1. โครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อน การตั้งคณะกรรมการ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัด กษ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. แผนการดำเนินงานประกอบด้วย 3 ระยะ 8 มาตรการ แบ่งเป็นระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเผชิญเหตุ และระยะหลังเผชิญเหตุ
    3. ความก้าวหน้าในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดพบอุบัติการณ์เกิดโรคในสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง
    4. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 โดยผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณปี งบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่าย 47.87% ก่อหนี้ 5.22% และคงเหลือ 46.91% 
    5. การบริหารจัดการโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
    6. ตัวชี้วัดผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (อธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด) ได้แก่ จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (สุกร) และเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ (การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่) 
    7. การถ่ายโอนศูนย์ฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ 
    8. การปรับปรุงภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของส่วน/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    9. ผลการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
    10. ผลการดำเนินงานการจัดซื้อยางพาราปูพื้นคอกสัตว์ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง) ได้มีการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
    ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย และให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
     ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

วันที่ 17-19 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ และตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) คอมพาร์ทเมนต์ (ฟาร์มเป็ดพันธุ์) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 3 คอมพาร์ทเมนต์ ในพื้นที่อำเภอบังสามพัน จำนวน 1 คอมพาร์ทเมนต์

วันที่​ 17 เมษายน​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค​ Streptococcus​ suis​ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์​ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง​ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์​ โดยมีมติดำเนินการร่วมกัน​ ดังนี้
1.​ส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ทุกฟาร์มปรับปรุงเข้าสู่ระบบ​ GAP
2.แจ้งให้โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งจัดกิจกรรม​ Big cleaning day
3.บังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
4.ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและแจ้งให้ตลาดสดจัดกิจกรรม​ Big​cleaning day
5.แจ้งให้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง​หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาพักใช้​/เพิกถอน​ ใบอนุญาต​ แต่ต้องมีมาตรการรองรับผู้ประกอบการที่ส่งสุกรเข้าฆ่าด้วย

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 
นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 5 บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคระบาดที่ 2 พิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และกองสาธารณสุขฯตำบลแม่ตาว ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขและติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) หรือเชื้อโรคไข้หูดับ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พันเอก ราม รังสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ,โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ,จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ค่ายพิชัยดาบหัก) และมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

More Articles ...