วันที่ 15 ตุลาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ,การจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการยกระดับการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 26 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10-11  ตุลาคม 2562  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นำโดย นายไกรแก้ว คำดี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน ในพื้นที่ อ.บึงนาราง อ.โพทะเล จ.พิจิตร จำนวน 3 ฟาร์ม และในพื้นที่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 ฟาร์ม ผลการตรวจประเมิน พบว่า ▪ผ่านการรับรอง จำนวน 3 ฟาร์ม       ▪ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 1 ฟาร์ม เนื่องจาก อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างซีรั่มสุกร เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ NSP (non-structural proteins)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ประชุมการจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เพื่อวางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการจัดโครงการฯ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเป็นพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก จังหวัดตาก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ลงพื้นที่วางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านจะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมในฟาร์มโคอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

More Articles ...