วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ,นายอติชาติ อภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายอดุลย์ ตายอด นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกันสุ่มตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโรงฆ่าสัตว์(สุกร) และฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดตรวจ strip test จำนวน 20 ตัวอย่าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์เขต 6 นายพนม มีศิริพันธุ์ และ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายธรรมนูญ  ทองสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมการป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ASF) โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ,ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานฯ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการตามงาน Function,Agenda และ Area based ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์และด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย และ อ.เมือง จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์ฯสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14+6 เรื่อง  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธาน

More Articles ...