วันที่ 14 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมการจัดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการรำลึกพระมหกรุณาธิคุณของพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) ด้าน GMP (โรงเชือด) ,ข้อบกพร่องด้าน GMP (ขยายขอบข่ายห้อง Cold),ด้าน HACCP (ขอบข่าย Chilled Chicken Meat) โรงฆ่าเพื่อการส่งออก บริษัท ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 17/9 หมู่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาที่ 00001 EST. 341 ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง..ยังไม่ได้ดำเนินการ ในการนี้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จะได้ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 45 วัน นับจากวันที่คณะผู้ตรวจรับรองฯแจ้งข้อมูลข้อบกพร่องโรงงานให้ผู้ประกอบการทราบ..เพื่อดำเนินการแก้ไขฯ ตามข้อกำหนดของโรงฆ่าเพื่อการส่งออกต่อไป

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วยปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด  ร่วมกันประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ณ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการฟาร์มโคนม การจัดการอาหารและการสุขาภิบาล  ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ  การแก้ไขปัญหาเครื่องรีดนมและระบบการรีดนม และการป้องกันโรคโคนม

วันที่​ 9​ มกราคม​ 2563​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอของภาครัฐเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป​ โดยมีนายวัชรพล​ โชติยะปุตตะ​ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ​ เป็นประธาน​ ณ​ ห้องประชุมพระพิรุณ​ ตึกอำนวยการ​ กรมปศุสัตว์

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจสัตว์และทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF, โรคปากเปื่อยและเท้าเปื่อย และโรคอื่นๆ ณ จุดตรวจและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จุดตรวจไฮ่ฮ้า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

More Articles ...