1642496591282

วันที่ 18 มกราคม 2565
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม “ติดตามงานอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558”ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom meeting โดยมีจุดประสงค์เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตวที่ผสมยาในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง ได้แก่ 
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561 
2. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561
3. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561
4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561
5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขนส่ง และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 2561
6. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการจัดทำรายงานปริมาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่นำมาผสมอาหารสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

 1642411407618

วันที่ 17 มกราคม 2565
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม “การจัดเก็บน้ำนมดิบ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2”เพื่อพิจารณาแนวทางการเนินงานเก็บน้ำนมดิบ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom meeting 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1642408229489

 วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมกับผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจต่ออายุเพื่อให้การรับรองการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ประเภท (1) ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง เพื่อการบริโภคภายในประเทศของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 โดยให้แก้ไขปรับปรุงดังนี้

    1.ส่งเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์
    2.ปรับปรุงห้องแช่เย็นที่ชำรุด 
    3.ปรับปรุงวิธีการทำความสะอาดในบริเวณห้องรับสินค้า และห้องแช่เย็น
    4.แก้ไขป้ายบ่งชี้ให้ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 17 มกราคม 2565 
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จ.พิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1642162404531

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมมาตรการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคภายหลังการประกาศพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าชดใช้ในการทำลายสัตว์ และการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเร่งด่วน โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการกรณีพบเชื้อในพื้นที่ โดยมีปศุสัตว์เขต ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทั่วประเทศและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6