* บันทึกข้อความแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 2/2561
* แบบฟอร์ม IDP : A  รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ( รายละเอียด )  Click
* แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ( รายละเอียด ) Click