ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  CoP วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. แบบฟอร์ม IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( คลิก รายละเอียด )

2. แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( คลิก รายละเอียด ) 

3. การนำเสนอโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

    -  CoP ส่วนสุขภาพสัตว์

    -  CoP ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

    -  CoP ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

    -  CoP ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

    -  CoP ฝ่ายบริหารทั่วไป

4. เอกสารประกอบอื่นๆ