รายงานผลการปฏิบัติราชการ
                                                         ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
                                 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
                                                 รอบที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

           * แบบฟอร์ม IDP : A  รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ( รายละเอียด )  Click
       * แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ( รายละเอียด ) Click 

                           โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice
          ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs  ( รายละเอียด ) Click

ส่วนที่ 1  หลักฐานการวางแผน  ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 2  หลักฐานการดำเนินการ ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 3  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 4  หลักฐานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( รายละเอียด ) Click