รายงานแผนการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    1. แบบฟอร์ม IDP 1 : การวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง

       1.1 ข้าราชการ
       1.2 พนักงานราชการ

    2. แบบฟอร์ม IDP 2 : ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล

       2.1 ข้าราชการ
       2.2 พนักงานราชการ

    3. แบบฟอร์ม IDP 3 : แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       3.1 ข้าราชการ
       3.2 พนักงานราชการ 

    4. เอกสารประกอบอื่นๆ

       4.1 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลรอบที่ 1/2567
       4.2 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

     

1.รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2567

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A ) 

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B ) 

      *  รายงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2566

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A ) 

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B ) 

      *  รายงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

 

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2566

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A ) 

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรอบ1 2566

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2565

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A ) 

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

 IDP2 65

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2565

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

  โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

 elearning12565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2564

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

elearning2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2564

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

  โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

elering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2563

     - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A)

     - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:B)

 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

  

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2563

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

 

* ส่วนที่ 1 หลักฐานการวางแผนโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2563

* ส่วนที่ 2 หลักฐานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2563

* ส่วนที่ 3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2563

* ส่วนที่ 4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาผู้ใต้บังัคบบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2562

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

      - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs ) 

                                         สรุปโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs ) 

* ส่วนที่ 1 หลักฐานการวางแผนโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2562

* ส่วนที่ 2 หลักฐานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2562

* ส่วนที่ 3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2562

* ส่วนที่ 4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาผู้ใต้บังัคบบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 2/2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
 รอบที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับัญชา ( IDP )
      - รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับัญชา ( IDP )แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับัญชา ( IDP )

2  รายงานผลการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2562  

      - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : A )

      - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ( IDP : B )

      - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs ) 

                                         สรุปโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ( CoPs ) 

* ส่วนที่ 1 หลักฐานการวางแผนโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 1/2562

* ส่วนที่ 2 หลักฐานการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 1/2562

* ส่วนที่ 3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 1/2562

* ส่วนที่ 4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาผู้ใต้บังัคบบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบที่ 1/2562

                                                                                   
                              รายงานผลการปฏิบัติราชการ
                                  ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์
                                 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
                                                 รอบที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

           * แบบฟอร์ม IDP : A  รายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ( รายละเอียด )  Click
       * แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ( รายละเอียด ) Click 

                           โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice
          ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Communities of Practices = CoPs  ( รายละเอียด ) Click

ส่วนที่ 1  หลักฐานการวางแผน  ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 2  หลักฐานการดำเนินการ ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 3  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ ( รายละเอียด ) Click 
ส่วนที่ 4  หลักฐานการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( รายละเอียด ) Click