1620011725533. 

วันที่ 30 เมษายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เข้าปฏิบัติงานฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก ฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 5 ฟาร์ม และเข้าเยี่มฟาร์มประภาศรี เนี่ยมแก้ว เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทดสอบโครงการประเมินระดับความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
(Day 30) รอบ 2/2564 แก้ไขปัญหาโคเจ็บกีบ(แต่งกีบ) จำนวน 2 ตัว เจาะเลือดและรักษาโคป่วย 1 ตัว
แนะนำการจัดการด้านอาหาร สุขศาสตร์การรีดนมที่ดี การจัดการโคก่อนและหลังคลอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6