1626950415414

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ “บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (พิษณุโลก)” ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1626950255697

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่วังทอง” ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1626686609347

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดตาก และติดตามการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 การค้นหาโรคเชิงรุกในระดับหมู่บ้าน การควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้ สร้างสื่อออนไลน์ให้เข้าถึงง่าย และเน้นย้ำให้คณะทำงานฯ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 รวมถึงติดตามปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานควบคุมโรค รับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น การช่วยเหลือเกษตรกรแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และต่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 1626432566893

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เจ้่าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการชำระหนี้เงินกู้ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่  1 ของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งใหญ่ และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนำ้อ่าง จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6