S 4145222

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อออกใบอนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

     1. หมอหนูสัตวแพทย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่า อนุญาตโดยมีเงื่อนไขจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยให้ปรับปรุง คือแบ่งสัดส่วนห้องตรวจรักษา กับห้องผ่าตัด จัดทำบักทึกประวัติการรักษาสัตว์ป่วย (OPD)ย้ายไฟฟ้าสำรองให้แสงสว่างทั่วถึงทั้งห้องตรวจรักษา และห้องผ่าตัดจัดหมวดหมู่ยา พร้อมเพิ่มป้ายบ่งชี้ยา แก้ไขป้ายสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามระเบียบ เพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในห้องตรวจรักษา เพิ่มเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้เย็นจัดเก็บวัคซีน และเพิ่มยา/อุปกรณ์ฉุกเฉินกู้ชีพ
     2. คลินิกรักษาสัตว์ เจ เว็ท ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่า อนุญาตโดยมีเงื่อนไขจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยให้ปรับปรุง คือเพิ่มป้ายตรวจสอบค่ารักษาสัตว์ ป้ายห้องตรวจโรค/ห้องผ่าตัดและป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ภายในห้องตรวจ เพิ่มถังขยะมีฝาปิดภายในห้องรักษาพร้อมติดป้ายบ่งชี้ เพิ่มไฟสำรองภายในห้องตรวจรักษา จัดหายาฉุกเฉินกู้ชีพ จัดหมวดหมู่ยาพร้อมเพิ่มป้ายบ่งชี้ยา จัดหาตู้แช่แข็งสำหรับแช่ซากสัตว์ และดำเนินการขออนุญาตขายอาหารสัตว์
     3. คลินิกเอ็ม เจ รักษ์สัตว์ ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการตรวจพบว่าอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ได้
     ทั้งนี้ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ บริษัท หมูกองแก้ว จำกัด  เพื่อติดตามผลการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับสถานประกอบการภายในประเทศ ณ โรงฆ่าสุกรบริษัท หมูกองแก้ว จำกัด จ. กำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 S 4120584

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนายกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่การระบาด 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ณ ห้องประชุม อบต.พุทธบาท ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายอำเภอชนแดน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ผู้แทนสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค ผู้แทนจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ท้องถิ่นอำเภอชนแดน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรับทราบนโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

S 103776337

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์เข้าตรวจฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อต่ออายุการรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้

             1. ฟาร์มวังชมภู
             2. ฟาร์มวิเชียรบุรี
             3. ฟาร์มศรีเทพ
 ผลการตรวจพบว่า
- ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข คือต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับและภาพถ่ายสุกรในฟาร์มภายในระยะเวลาที่กำหนด
             จากนั้นเข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ “สัตวแพทย์” อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ผลการตรวจพบว่าอนุญาตอย่างมีเงื่อนไข คือต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
- แก้ไขป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ และป้ายผู้ประกอบวิชาชีพ
- ติดป้ายบ่งชี้ชนิดยา-วันหมดอายุของยา และวัสดุอุปกรณ์
- เพิ่มป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
- เพิ่มยาและอุปกรณ์กู้ชีพ/ช่วยชีวิต
- แก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- ไม่แช่อาหารในตู้เย็นสำหรับเก็บยา-วัคซีน
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 20956

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 09.00 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2565 จะดำเนินการพัฒนาระบบให้มีธรรมาภิบาลข้อมูล บัญชีข้อมูล และการบริการข้อมูลโดยนำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดพิษณุโลกhttps://phitsanulok.gdcatalog.go.th/เข้ามาใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6