1

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขต เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2022 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video conference application : Zoom) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2022 โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าประกวด ระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
    - องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
    - องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
    - องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
    - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    - องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
และระดับเทศบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
    - เทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
    - เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
    - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
    - เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โดยสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 รางวัลชนะเลิศระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และระดับเทศบาล ได้แก่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขตส่งผลงานที่ชนะเลิศดังกล่าวไปยังคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6