S 7594012

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศูนย์ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมล้วงตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคนม จำนวน 10 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอศรีนคร อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจท้อง แก้ไขปัญหากลับสัดหลังผสม การใช้ฮอร์โมนเพื่อแก้ไขปัญหา Luteal cyst ฉีดยาบำรุง พร้อมทั้งแนะนำการจัดการอาหารให้เหมาะสม แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ด้านเกรดน้ำนม (MB เกรด 5) ทำการตรวจเช็คระบบสุญญากาศ แนะนำขั้นตอนการล้างทำความสะอาดและขั้นตอนการรีดนมที่ถูกสุขลักษณะ การเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน และรักษาสัตว์ป่วย พร้อมกับเน้นย้ำการป้องกัน เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย และการกำจัดแมลงพาหะนำโรคภายในฟาร์ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6