61296

25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตร (Web form survey) ที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด  โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในระบบการจัดเก็บข้อมูล Big Data ระดับจังหวัดได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6