temp c76b50f1f68d9accf57fed38d9e04d4d3 4820846517790024481 465895135741387

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก   โดยการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น ระดับสำนักงานปศสุัตว์เขต 6  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
 
 ทั้งนี้ การดำเนินกิจรรมการการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)  และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นการ  เผยแพร่ผลงานเด่น และเป็นแบบอย่างในอาชีพปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรต่อไป
ข่าวป{ระชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6