S 20185100

           วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกรมปศุสัตว์ รวมถึงแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ทั้ง 9 เขต  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 นายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ในระดับจังหวัดและอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน และสำเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยเนื้อหาการประชุมและฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคการปฏิบัติ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองกรณีการพบมีการรายงานสัตว์ปีกกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการซักซ้อมแผนรับมือฉุกเฉินป้องกันโรคไข้หวัดนกบนโต๊ะ (Table top exercise) 
************
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต6