654051 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือตอนล่าง) เพื่อคัดเลือก ศพก. ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบ ศพก. และเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของ ศพก. ดีเด่นสู่สาธารณชน ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6