S 15728706

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยที่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น ทั้งนี้ นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถึงสภาพปัญหา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ลดต้นทุนโดยใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านสุขภาพโคนม และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรด้านการผสมเทียม โดยมี นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อสอบถามปัญหา และ ความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือและสนับสนุน จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ 1) นันทนาฟาร์ม 2) อุดมฟาร์ม 3) กลวชิรฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
*******
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6