912028 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.30 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม กรมปศุสัตว์  ครั้งที่ 1/ 2567  ผ่านทางระบบ Zoom  Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องบางแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก