1 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 35 คน ประกอบด้วยเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และศึกษาดูงานที่ฟาร์มนายธงชัย  เจนทัน เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6