1 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย คณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโพทะเล เพื่อตรวจติดตามการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับสถานประกอบการภายในประเทศ และติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ นมโรงเรียน อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6