วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านแพะ~แกะ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม