วันที่ 1 มิ.ย. 61 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าประชุมติดตามการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์ที่ 5 และ 6 โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต 5 และ 6 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดสร้างสถานที่พักพิงสัตว์ในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์