วันที่ 11 กรกฏาคม  2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ร่วมติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อ ระยะที่ 2  ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ กับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ~กระบือ  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ ร่วมในการติดตามในครั้งนี้ด้วย