การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 จังหวัดสุโขทัย โดยนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,Smart Farmer ,Zoning by Agri-map , การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ,โครงการเกษตรอินทรีย์ ,โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ,โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน,โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ,โครงการแผนการผลิตและการตลาดครบวงจร ,โครงการการใช้ยางของภาครัฐ
ในการนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย