วันที่ 10 สิงหาคม2561สำนักงานปศุสัตว์เขต 6โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป นายมานพ มาเกตุ หัวหน้าฝ่าบริหารทั่วไปและนางพิชญ์สุกานต์ โตพิสุทธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก