วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไข้ขา (Black leg) ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย