วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุม "แนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์และการควบคุมโรคระบาดสัตว์"  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการใช้ชีวภัณฑ์สัตว์ และชี้แจงแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ให้กับปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ นำไปเป็นทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และ สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6