วันพฤหัสบดีที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคาะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่โดยมี น.สพ.สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างบทบาทภารกิจ กับการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ และขับเคลื่อนเชิงรายชนิดสัตว์ ให้กับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ประจำเขต และประจำจังหวัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป