วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 ฟาร์ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้เกษตรผู้เลี้ยงโคนมทุกฟาร์มในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ภายในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด