วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ระดับเขต มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน  30 ราย และวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไปศึกษาดูงานที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก อ.บ้านตาก จ.ตากและพัฒนศักดิ์ฟาร์ม อ.เมือง จ.ตาก