77809

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันติดตาม ให้คำแนะนำ ด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มโคนมในอำเภอพิชัย จำนวน 1ฟาร์ม และ ฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 4 ฟาร์ม