S 9158817

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดควายยักษ์ หลายรุ่น การประกวดปั้นควาย การวาดรูปควาย และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ และอื่นๆ
 “ควาย” เดิมเป็นสัตว์ป่าเหมือนสัตว์ทั่วไป  สัญชาติญาณเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถฝึกฝนทำให้เชื่องได้ มีความผูกพันกับมนุษย์มาแต่สมัยดึกดำบรรพ์  จากหลักฐานภาพเขียนก่อนยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฎภาพควาย ปลา และสัตว์ป่าบางชนิด เขียนอยู่ตามถ้ำต่างๆ โดยทั่วไป แสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับมนุษย์มาแต่ก่อนประวัติศาสตร์
 ในประเทศไทย “ควาย” มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ประกอบกับภูมิประเทศของไทยตั้งอยู่ในเขตราบลุ่ม เหมาะกับอาชีพด้านเกษตรกรรม ควายจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรม การขนส่ง และการคมนาคม แม้แต่ในสงครามยังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้กับเหล่าศัตรู เช่น การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน ดังนั้น คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่า “ควาย คือ วิถีชีวิตของคนไทย เป็นสมบัติของชาติไทย” สอดคล้องกับที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนบททำขวัญควายและภูมิปัญญาการเลี้ยงควายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2553
จากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยจากที่เคยใช้ควายไถนา คราดนา ลากเกวียน และนวดข้าว เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรทดแทน ทำให้บทบาทของควายในวิถีชีวิต และจำนวนของควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันอังคารที่  7 มีนาคม  2560 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่  4 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และเป็นวันที่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่  14 พฤษภาคม  2523  ซึ่งกรมปศุสัตว์และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยมาโดยตลอด
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของวันอนุรักษ์ควายไทย กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ทุกๆภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าประโยชน์ และให้ความสำคัญของควายไทย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ