วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรด้วย Strip test  จำนวน 2  ฟาร์ม ได้แก่ฟาร์มจรูญ และสายสมปองฟาร์ม ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 2 ฟาร์ม และดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลด้านมาตรฐานฟาร์ม และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน GAP ณ มานพฟาร์ม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย