วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการ”การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมโครงการนี้เพื่อ 1.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพัสดุที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงาน 3. เพื่อให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรคด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการบริหารพัสดุ พร้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน  จำนวน 270  คน