วันที่ 14 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมการจัดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการรำลึกพระมหกรุณาธิคุณของพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์