1

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มเก็บข้อมูลต้นทุน ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ และตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนม"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
เข้าเยี่ยมฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มอำพร อินทหอม ฟาร์มเอนก เหมือนเพชร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
เก็บข้อมูลต้นทุน แนะนำการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม(ชั่วโมง MB ต่ำ) สุขศาสตร์การรีดนม การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม การเฝ้าระวังป้องกันโรคในช่วงเข้าฤดูฝน และติดตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคนม(ต่ออายุ)
ฟาร์มบัวลอย สุขวัฒน์ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
เก็บข้อมูลต้นทุน ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ จำนวน 3 ตัว (ตรวจท้อง 2 ตัว ไม่กลับสัดหลังคลอด 1 ตัว) ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนม แรงลมและจังหวะรีดนม รายงานผลคุณภาพน้ำนมและปรับปรุงข้อมูล

รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6