S 24117329

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์ม ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค และรักษาสัตว์ป่วย"

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มทองสุข จันทร์จักร์ และฟาร์มสุบิน ผลขวัญ ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ พบว่ามีโคได้รับการผสมเทียมแล้ว ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม แนะนำการถ่ายพยาธิทางเดินอาหารในกลุ่มโคที่จะแห้งนม รักษาโคป่วย จำนวน 1 ตัว และให้คำแนะนำการจัดการโคป่วย แล้วรักษาแมวป่วย จำนวน 1 ตัว และผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า

รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า