1
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าดำเนินโครงการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness; AHS) เพื่อขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ โดยเจาะเลือดม้า จำนวน 9 ตัว ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพม้า การป้องกันโรค AHS การกำจัดแหล่งพาหะแมลงดูดเลือด และการจัดการอาหาร ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงดูดเลือดและน้ำฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค
         จากนั้นปฏิบัติงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มอนุศักดิ์ อ่อนปาน และฟาร์มประเชิญ บุญเรือง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้คำแนะนำการจัดการอาหาร แนะนำสุขศาสตร์การรีดนม แนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคภายในฟาร์ม ให้บริการถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงดูดเลือดและน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6