* เอกสารประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์

   1. สัตว์ปีก

        - ระดับไตเตอร์ ND 4 เม.ย. 61

    2. สี่กระเพาะ

        - พิพัดฟาร์มปลอดโรค 4 เม.ย. 61

        - สรุปการประชุมกำหนดมาตรการควบคุมโรค Blacklrg 

 
       - ลำดับเลขที่ฟาร์มแพะ 4 เม.ย. 61

    3. แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

    4. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพสัตว์

        - รายชื่อฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

        - โรคปากและเท้าเปื่อย

        -  โรคคอบวมในกระบือ

        - โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    5. คู่มือปฏิบัติงาน

        - คู่มือป้องกันโรคไข้หวัดนก

        - คู่มือทำลายสัตว์ปีก

        - คู้มือสอบสวนโรคระบาดสัตว์

    6. รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ( ด้านสุขภาพสัตว์ ) ประจำปีงบประมาณ 2561

    7. สัตว์กระเพาะเดี่ยว

        - ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF เป็นวาระแห่งชาติ

        - สรุปผลการประชุมถอดบทเรียนการซักซ้อม Functional Exercise  ( FEX ) 

        - สรุปการประชุมซักซ้อมการเฝ้าระวังโรค ( ASF ) ผ่านระบบ VDO Conference 

        - สรุปผลการฝึกเชิงปฏิบัติการรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise  FEX) 

        - สรุปผลการประชุม VDO conference ซักซ้อมการป้องกันโรค ASF 

        - มาตราการเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวัง

        - รายงานการประชุมชี้แจงการฝึก Functional Exercise โรค ASF