แผนการปฏิบัติงานประจำปี

* การเคลื่อนย้ายสัตว์แลัซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Privilege Permit  13 มิย. 2566

 *แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563

 * รายงานการประชุมหารือแนวทางการปฏฺบัติงานการควบคุมและป้องกันโรค PRRS และโรคระบาดสัตว์อื่นๆที่สำคัญในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

 * โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ครั้งที่ 3-2563

      - เอกสารแนบ 1_นิยามโรคไข้หวัดนกและวิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง

      - เอกสารแนบ 2_แบบรายงาน รก1.

      - เอกสารแนบ 3 (3-63)

      - เอกสารแนบ 4_ตก.1 (ปรับปรุงใหม่2561)

      - เอกสารแนบ 5 ตก.2 (ปรับปรุงใหม่2561)

      - เอกสารแนบ 6 แบบ ภร.2

      - เอกสารแนบ 7 การประเมินการดำเนินโครงการฯ

   * โครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์ โครงการแอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ( Functional Exercise ) ปี 2563

   * โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสำหรับการจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปี 2563

   * แบบสำรวจข้อมูลเตรียมรับการตรวจประเมินจาก EU ( ปรับปรุงครั้งที่ 1 )

   * List เอกสารเตรียมจังหวัด AH
  
   *สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตวืปีกเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

   *สรุปผลการประชุมชี้งแจงแผนงานด้านสุขภาพสัตว์ปีงบประมาณ 2563

   * เอกสารประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์

   1. สัตว์ปีก

        - ระดับไตเตอร์ ND 4 เม.ย. 61

    2. สี่กระเพาะ

        - พิพัดฟาร์มปลอดโรค 4 เม.ย. 61

        - สรุปการประชุมกำหนดมาตรการควบคุมโรค Blacklrg 

 
       - ลำดับเลขที่ฟาร์มแพะ 4 เม.ย. 61

    3. แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

    4. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพสัตว์

        - รายชื่อฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

        - โรคปากและเท้าเปื่อย

        -  โรคคอบวมในกระบือ

        - โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

    5. คู่มือปฏิบัติงาน

        - คู่มือป้องกันโรคไข้หวัดนก

        - คู่มือทำลายสัตว์ปีก

        - คู้มือสอบสวนโรคระบาดสัตว์

    6. รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ( ด้านสุขภาพสัตว์ ) ประจำปีงบประมาณ 2561

    7. สัตว์กระเพาะเดี่ยว

        - ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF เป็นวาระแห่งชาติ

        - สรุปผลการประชุมถอดบทเรียนการซักซ้อม Functional Exercise  ( FEX ) 

        - สรุปการประชุมซักซ้อมการเฝ้าระวังโรค ( ASF ) ผ่านระบบ VDO Conference 

        - สรุปผลการฝึกเชิงปฏิบัติการรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise  FEX) 

        - สรุปผลการประชุม VDO conference ซักซ้อมการป้องกันโรค ASF 

        - มาตราการเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวัง

        - รายงานการประชุมชี้แจงการฝึก Functional Exercise โรค ASF

       *หลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรค ASF

       * ระเบียบการรับรองฟาร์มปลอดโรค 2563

8. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

    9. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค