ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

-
                                                             ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                                                                   ( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  )   

ข้าราชการ

     
นายอานันท์  เทพทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
น.ส.รานี  สิทธิกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ 
น.ส.ณัฐสุดา  วิปรวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
                                                                         
     
     

พนักงานราชการ

   
  นายสันติพงษ์  แสงไชย  
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์