ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 
นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์
                                                                    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                                                                               ( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  )   

 

 

 Rg6672