ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 
นายฉัตรชัย  ประทุมมาลย์
                                                                    ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                                                                               ( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  )   

ข้าราชการ

     
นายอานันท์  เทพทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
น.ส.รานี  สิทธิกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ 
 น.ส.ณัฐสุดา วิปรวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 108               เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 108                                  เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 108
     
     

พนักงานราชการ

   
  นายสันติพงษ์  แสงไชย  
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
  เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 101