การจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร
 
โครงการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ดำเนินโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
 
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดนิทรรศการให้ความรู้ 
 
โดยกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน ตั้งแต่นายอำเภอวชิรบารมีเจ้าของสถานที่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่นายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร,พิษณุโลก,กำแพงเพชร,สุโขทัย,ตาก,อุทัยธานี,อุตรดิตถ์,นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ที่ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันในการผ่าตัดทำหมัน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนำสุนัข-แมว มารับการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวนมาก
 
ในการนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานมีการเปิดกิจกรรมในโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2561 ดังกล่าว