1. ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ปฎิทินการประเมินผลการปฎิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ( ตัวชี้วัดบังคับ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร ( ตัวชี้วัดบังคับ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5. รายละเอียดตัวชี้วัดของปศุสัตว์เขต ( ที่ได้รับมอบหมาย ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

6. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ( ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ( การสร้างความรับรู้ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8. รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ( ด้านสารสนเทศ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563