สำนักงานปศุสัตว์เขต 6ที่อยู่ 333 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  055-983643 , โทรสาร 055-983642
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์ http://region6.dld.go.th
แผนที่แสดงตั้งหน่วยงาน
       
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายมานพ โชคดี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวลักคณา สุวิญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
3 นางทิวาวรรณ อารีพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
4 นายหัสดิน คล้ายจินดา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
5 นายอนุชิต ชัยวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
6 นายชนินทร์ อิ้มแตง นักวิชาการสัตวบาล
7 นายธนะวัฒน์ แสนเรืองเดช เจ้าพนักงานสัตวบาล
8 นายบรรณรต ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9 นางสาวจีรวรรณ หลากจิตร เจ้าพนักงานสัตวบาล
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอานันท์  เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 นางสาวณัฐสุดา  วิปรวณิชย์ นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
4 นายสันติพงษ์  แสงไชย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
5 นางสรัญญา  พัวพัน นักวิชาการสัตวบาล
6 นายทนงศักดิ์ เสาวคนธ์ นักวิชาการสัตวบาล
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวสุวรรณี ตันรัตนะวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
3 นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4 นางสาวหทัยชนก วาสะศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
5 นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
6 นางสาวอังคณา ขันทะบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
7 นายอดุลย์ ตายอด นักวิชาการสัตวบาล
8 นางสกุลนา ท้ายรอด นักวิชาการสัตวบาล
9 นางเพียงใจ ม่วงศรี นักจัดการงานทั่วไป
10 นายภาณุพงศ์ อัจฉริยศักดิ์ชัย นายสัตวแพทย์
11 นายธนกฤต ไพรวรรณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ส่วนสุขภาพสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายไกรแก้ว  คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวนันท์นภัส แสนคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4 นางสาวกรุณา กาญจนเตมีย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
5 นายฐิติรัตน์ กันธะเดช นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
6 นายวิทยา ผะอบทอง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
7 นายนพดล อุณานันท์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
8 นายจักรพงษ์ พัวพัน นักวิชาการสัตวบาล
9 นางสาวอารียา  ต๊กควรเฮง นักวิชาการสัตวบาล
10 นางสาววริศญา เม่นอยู่ นักวิชาการสัตวบาล
11 นายพรเทพ คล่องสั่งสอน นักวิชาการสัตวบาล
12 นางสาววริษฐา บัวคำ พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์
13 นางสาวชลธิชา ทองคำ พนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
14 นายหว่าน ขานสันเทียะ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ฝ่ายบริหารทั่วไป ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายมานพ  มาเกตุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 นางพิชสุกานต์  โตพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 นางสาววนิดา  คำสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5 นายสัมพันธ์ ผลเกิด พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
8 นายชัยอนันต์ คำรักษ์ นิติกร
9 นางสาวสุพัตรา  กิ่งจำปา นิติกร
10 นางสาวปิยพัชร์  แก้วเกษศรี เจ้าพนักงานธุรการ
11 นายณัฐชนน มาเกตุ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์