สำนักงานปศุสัตว์เขต 6ที่อยู่ 333 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-983641 , 055-983643
โทรสาร 055-983642
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็ปไซต์ http://region6.dld.go.th
แผนที่แสดงตั้งหน่วยงาน
       
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส 
2 นางทิวาวรรณ  อารีพงษ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
3 นางสาวกนกพร  พวงเงินมาก นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
4 นางสาวลักคณา  สุวิญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
5 นายหัสดิน  คล้ายจินดา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
6 นางสาวนภัสสร  พรหมสุขโข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ
7 นายชนินทร์ อิ้มแตง นักวิชาการสัตวบาล
8 นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์ นักวิชาการสัตวบาล
9 นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช เจ้าพนักงานสัตวบาล
10 นางสาวประภัสสร โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอานันท์  เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 นางสาวณัฐสุดา  วิปรวณิชย์ นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
4 นายสันติพงษ์  แสงไชย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
5 นางสรัญญา  พัวพัน นักวิชาการสัตวบาล
6 นายบรรณรต  ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายชัยนาท  แสนยศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นายดำรงศักดิ์  ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
3 นางสาวปารมี เอี่ยมเชย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4 นายอติชาติ  อภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
5 นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
6 นางสกุลนา ท้ายรอด นักวิชาการสัตวบาล
7 นางเพียงใจ  ม่วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นายอดุลย์  ตายอด นักวิชาการสัตวบาล
9 นายณธกฤต ไพรวรรณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ส่วนสุขภาพสัตว์ ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายไกรแก้ว  คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวนันท์นภัส  แสนคำ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
4 นางสาวกรุณา  กาญจนเตมีย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
5 นางสาวรตา  รังสิติยากร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
6 นายสรรค์ อังคะพนมไพร สัตวแพทย์ชำนาญงาน
7 นายวิทยา ผะอบทอง  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
8 นายนพดล อุณานันท์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
9 นายวรพจน์ วรรณะบำเพ็ญ พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์
10 นางสาวปาริฉัตร มาเนตร  พนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์
HHU ตากฟ้า 11 นายยุทธการ ยอดแก้ว นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
12 นางสาวปรียฉัตร คงอภิรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
13 นายจักรพงษ์ พัวพัน นักวิชาการสัตวบาล
HHU สุโขทัย 14 นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
15 นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน นักวิชาการสัตวบาล
HHU กงไกรลาศ 16 นางสาวจารุพรรณ จันทร์ดา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
17 นายธีรพันธุ์ นาคผู้ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
HHU หล่มสัก 18 นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
19 นายมนตรี ภาคะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
20 นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง นักวิชาการสัตวบาล
HHU ศรีเทพ 21 นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
22 นางสาวเจนจิราพร สอนทอง นักวิชาการสัตวบาล
23 นายหว่าน ขานสันเทียะ พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
ฝ่ายบริหารทั่วไป ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายมานพ  มาเกตุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 นางพิชสุกานต์  โตพิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3 นางสาววนิดา  คำสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4 นายวรสิทธิ์ บัวคำ พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
5 นายสัมพันธ์ ผลเกิด พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
6 นายพิษณุวัตร โคกทอง พนักงานขับรถยนต์
7 นายสมพงษ์ ผลเกิด พนักงานเข้าเล่ม
8 นายชัยอนันต์ คำรักษ์ นิติกร
9 นางสาวสุพัตรา  กิ่งจำปา นิติกร
10 นางสาวปิยพัชร์  แก้วเกษศรี เจ้าพนักงานธุรการ
11 นายธนบดี  สะพานทอง พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์