อำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติสำนักงานปศุสัตว์เขต 6

       สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เดิมมีชื่อเรียก “สัตวแพทย์ภาค” สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตาม พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการกรมการปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์) ในสังกัดกระทรวงเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยกรมการปศุสัตว์ ขณะนั้นได้แบ่งราชการออกเป็น

ก.       ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 กอง คือ

1.       สำนักงานเลขานุการกรม

2.       กองสัตวรักษ์

3.       กองควบคุมโรคระบาด

4.       กองวัคซีนและซีรั่ม

5.       กองส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

6.       กองอาหารสัตว์

7.       กองทดลองและค้นคว้า

ข.       ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี 3 หน่วยงาน คือ

1.       สัตวแพทย์ภาค (9 ภาค)

2.       สัตวแพทย์จังหวัด

3.       สัตวแพทย์อำเภอ

“สัตวแพทย์ภาค”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สัตวแพทย์เขต”  และย้ายจากราชการบริหารส่วนภูมิภาคมาสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตามพระราชกฤษฎีกา  จัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตร วันที่ 21 พฤษภาคม 2500

 

“สัตวแพทย์เขต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานปศุสัตว์เขต” สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกา   การจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 และเปลี่ยนเป็นสังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2537

 

“สำนักงานปศุสัตว์เขต” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย“ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2545

 

“สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานปศุสัตว์เขต“ สังกัด

ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2554   เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2554


ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ ๘  ถนนพิาณุโลก - นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5598-3641 โทรสาร 0-5598-3642